Cicadium tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này đưa ra cách chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi có được từ bạn và tìm hiểu về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. 

Cicadium có thể thu thập hai loại thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi: thông tin cá nhân (bao gồm, bằng cách ví dụ chỉ, tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email) và phi cá nhân, thông tin tổng hợp (như thông tin liên quan đến trang trên trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập và địa chỉ IP của bạn).

    1. Thông tin cá nhân

    Các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ về bạn là những thông tin mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi email cho chúng tôi hoặc một lá thư. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để trả lời các email hoặc thư của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để gửi cho bạn thông báo về các sản phẩm của chúng tôi và về các sự kiện Ciadium.

    2. Không thông tin cá nhân

    Chúng tôi thu thập và sử dụng không có thông tin nhận dạng cá nhân về bạn trong những cách sau đây:

    a. Cập, địa chỉ IP và thông tin phi cá nhân khác

Dermalogica thu thập thông tin thông qua "dẫn đến", địa chỉ IP và các biến môi trường khác nhau. A "giới thiệu" là thông tin trình duyệt web đi cùng đến máy chủ web của Cicadium mà tài liệu tham khảo URL từ nơi bạn đến. "Địa chỉ IP" là một số được sử dụng bởi các máy tính trên mạng để xác định máy tính của bạn để dữ liệu có thể được truyền cho bạn. "Biến môi trường" bao gồm, trong số những thứ khác, tên miền mà từ đó bạn truy cập Internet, thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi, các loại của trình duyệt web và các nền tảng hệ điều hành hoặc sử dụng, địa chỉ Internet của các trang web bạn còn lại đến thăm Cicadium, tên của các trang bạn truy cập, trong khi tại trang web của chúng tôi và địa chỉ Internet của trang web của bạn sau đó truy cập. Chúng tôi thu thập tất cả các thông tin này cho phép chúng tôi phát hiện các xu hướng nhân khẩu học rộng, cung cấp thông tin phù hợp với sở thích của bạn và nâng cao kinh nghiệm của bạn trên các trang web của Cicadium.

    b. Hồ sơ

Để giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và để đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp cho bạn những thông tin đó là quan tâm đến bạn, chúng tôi có thể hợp nhất các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các dòng dữ liệu nhấp chuột và dữ liệu khác chúng tôi có (bao gồm cả dữ liệu offline). Chúng tôi sẽ không kết hợp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo cách này mà không cho bạn một cơ hội để lựa chọn của bất kỳ hợp nhất như vậy. Cơ hội này để lựa chọn sẽ được cung cấp tại thời điểm và địa điểm thu thập thông tin và trước khi dữ liệu được nhập vào hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể phát triển một hồ sơ cá nhân dựa trên việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi mà không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân.

    3. Chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại) với các chi nhánh của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn không thuộc các bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn.

    4. Liên kết

Trang web này có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi để đọc các điều khoản về tính bảo mật của trang web mỗi mà họ truy cập. Nói chung, bạn nên thận trọng về việc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân đến các trang web trừ khi bạn tin tưởng vào chủ sở hữu và điều hành của trang web. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập khi bạn ghé thăm gia đình của các trang web của Cicadium.

    5. Thông báo về việc thay đổi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang web của chúng tôi, do đó bạn sẽ luôn luôn được nhận thức của những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó và trong những hoàn cảnh chúng tôi tiết lộ. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra chính sách bảo mật của chúng tôi để thay đổi định kỳ. Nếu tại bất kỳ điểm nào, chúng tôi quyết định sử dụng thông tin cá nhân một cách khác được quy định tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách của một email, nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi với một địa chỉ email. Sau đó, bạn sẽ có một sự lựa chọn có hoặc không sử dụng thông tin của bạn theo cách này khác nhau.